divendres, 9 de desembre de 2011

Orientacions per al desenvolupament educatiu de les TIC

La integració plena de les tecnologies TIC en un centre educatiu es pot enfocar com un procés d’innovació i gestió del canvi que afecta, d’una banda, tots els seus integrants i, de l’altra, aspectes de funcionament: pedagògic, formatiu, organitzatiu i tecnològic.
Amb aquesta planificació, els centres:
· Assignen responsabilitats compartides en la gestió de la tecnologia en el centre.
· Concreten les necessitats d'assessorament i formació.
· Defineixen indicadors per al desplegament i la inserció de les TIC en els àmbits educatius, administratius i comunicatius.
· Fan el seguiment i l'avaluació dels usos curriculars de les TAC.
· Defineixen les prioritats per a la dotació dels recursos tecnològics.
· Estableixen la presència del centre a Internet (portal del centre, plataforma virtual).
La coordinació TAC del centre ha de respondre, davant de la direcció, de les funcions que se li assignin al centre en relació amb les tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement, entre les quals cal assegurar-ne les següents:
· Impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i assessorar els professors per a la seva implantació, així com orientar-los sobre la formació en TAC, d’acord amb el suport dels serveis educatius de la zona.
· Vetllar pel manteniment de les instal·lacions i els equipaments informàtics i telemàtics del centre, en coordinació amb el servei de manteniment preventiu i d’assistència tècnica.
· Proposar a l’equip directiu els criteris per a la utilització i l’optimació dels recursos TIC del centre.
· Assessorar l’equip directiu, els professors i el personal d’administració i serveis del centre en l’ús de les aplicacions de gestió acadèmica i economicoadministratives.
· Aquelles altres que el director/a del centre li encomani en relació amb els recursos TIC disponibles.
El tipus de coordinació TAC ha de quedar reflectit a les normes d’organització i funcionament del centre. En qualsevol cas, la direcció del centre ha de vetllar perquè:
· S’utilitzi la instal·lació de programari en català per complir el que estableix l’art. 20 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.
· El centre disposi de la llicència d’ús per a tot el programari i els continguts digitals que s’utilitzi en cadascun dels ordinadors del centre.
· La pàgina web del centre incorpori la identificació gràfica adaptada al Programa d’Identificació Visual, de la Generalitat de Catalunya.
· S’apliquin al web del centre criteris d’accessibilitat.
· Es tinguin en compte les mesures d'ús segur i responsable de les TIC.
· Els materials digitals difosos pel centre i accessibles en línia siguin respectuosos amb els drets d’autor i la llicència d'ús dels diferents elements que els integren (imatges, esquemes, textos, àudio, vídeo, etc.). La publicació de continguts generats al centre mateix que es vulguin compartir i difondre a la xarxa es facilita amb l’adopció de llicències “Creative commons”.
També ha de vetllar pel compliment de la normativa en els usos de la tecnologia de la informació i la comunicació, especialment en allò que s'estableix a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i a la Llei de propietat intel·lectual (LPI).

Font de documentació : 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada