divendres, 8 de juny de 2012

Valoració final de l'assignatura UDTIC

A l'inici de l'assignatura, realment no sabia que podia esperar ja que reflexionava quins possibles aspectes treballaríem. Quelcom que tenia moltes ganes de treballar era la gran varietat de recursos metodològics que ofereix la TIC per als mestres avui en dia.

Per sort, aquest ha estat un dels temes que vàrem tractar durant diverses sessions a l'aula i n'estic molt contenta ja que quelcom que considero que em mancava era la coneixença de recursos varis per a treballar en un futur amb alumnes d'educació Primària tot integrant les TIC en el seu aprenentatge diari.

Aquesta assignatura m'ha sigut molt útil en aquest aspecte ja que he pogut conéixer una gran varietat de recursos i deixar enrere una mica els recursos tòpics.

Les exposicions dels treballs en grup que vàrem realitzar durant les últimes sessions de l'assignatura van ésser, també, molt gratificants per a mi, ja que els companys van realitzar exposicions molt dinàmiques sobre una gran varietat de recursos. Un fet que m'agradaria destacar és que no es tractaven de meres exposicions teòriques on s'expossava el recurs i les seves característiques, sinó que tots els grups vam realitzar demostracions als nostres companys d'allò que tractavem i això va crear un clima molt dinàmic i productiu.

Per concloure, considero que aquesta és una assignatura important per als mestres del futur com nosaltres, per tal d'obtenir prous recursos, eines i tècniques per incloure les TIC en el desenvolupament del procés d'ensenyament - aprenentatge dels nostres futurs alumnes.

divendres, 30 de desembre de 2011

Usos i experiències escolars amb les TIC. Sessions de classe.

Durant les últimes sessions de l'optativa d'Utilització didàctica de les TIC i d'Internet, hem portat la terme les exposicions dels treballs que hem anat realitzant durant tot el primer trimestre. A continuació, faré un breu resum de tots els temes tractats :

El primer grup ens va parlar sobre els EVEA, és a dir, Entorn Virtual d’Ensenyament – Aprenentatge. Es centraven en l’ús de recursos com el Moodle. Vaig trobar l’exposició molt interessant, ja que desconeixia moltes coses de les que ens varen explicar.

El segon grup ens parlava sobre els projectes telemàtics cooperatius. Aquests consisteixen en un seguit d’activitats que es realitzen per internet col·laborant amb altres classes i centres educatius. Els membres d’aquest grup van crear un projecte molt ben treballat, us en deixo l’enllaç. Considero que, tot i ser un recurs molt beneficiós, poques escoles el posen en pràctica avui en dia. Considero que és una manera dinàmica per a dur a terme un projecte.

El tercer grup es va parlar sobre les competències cognitives i el seu desenvolupament. Aquestes són un seguit de competències, com per exemple la velocitat, la memòria, l’atenció,...que calen treballar amb els alumnes. Hi ha escoles que tenen en compte aquestes competències mitjançant la realització d’activitats, però en són molt poques. Considero que són competències molt importants en el desenvolupament dels alumnes i que, per tant, s’haurien de treballar en tots els àmbits i entorns de l’infant. Us adjunto el Prezzi que van realitzar.

El quart grup, del qual jo en formava part, vam parlar sobre la PDI. Vam explicar què és, quins tipus n’hi ha, quins recursos trobem a Internet per usar la PDI, els inconvenients i avantatges que comporta l’ús d’aquesta i vam fer una breu ronda d’experiències dels companys amb la PDI durant l’estada de pràctiques. Al escollir el tema, vam cercar quelcom que s’estigués implantant actualment a les aules, per poder valorar millor els resultats que dóna actualment en l’ensenyament dels alumnes. Per fer l’explicació teòrica, vam elaborar un Prezzi.

El cinquè grup va tractar el tema de les TIC en l’educació inclusiva. Ens van parlar d’un programa que facilita l’ús dels ordinadors per a persones amb una mancança visual. Aquest programa s’anomena Jaws. Considero que és un recurs molt valuós per a persones amb aquesta discapacitat i, per tant, les escoles l’haurien de conèixer per si es dóna el cas d’algun alumne.

El sisè grup ens va parlar de les TIC en el pla d’acollida. Ens van explicar com usar les TIC en una aula d’acollida, per tal d’integrar alumnes mitjançant el JClic. És un recurs molt útil a l’hora de planificar l’acollida d’un alumne d’un altre país. Us adjunto un enllaç de recursos TIC per alumnat nouvingut.

El setè grup ens va parlar de les TIC com a recurs per aprendre una llengua nova. Ens van explicar recursos per a integrar alumnes de llengua estrangera a les aules mitjançant, per exemple, el JClic. Van voler destacar els beneficis que comporta l’ús de recursos TIC per a ensenyar una llengua a diferència dels mètodes tradicionals, és a dir, fent fitxes.

El vuitè grup ens va parlar sobre l’EduCAT 2.0, l’OpenOffice i recursos XTEC. Vaig trobar molt interesant aquesta exposició ja que van voler destacar la gran varietat de recursos TIC que existeixen i que no ens hem de centrar en els mateixos sempre. D’aquesta manera, estarem sempre en constant formació, coneixent nous recursos i aprenent nomes maneres d’ensenyar als alumnes. Cal cercar aquell recurs que ens és més profitós pel moment adequat, i no conformar-nos amb el més senzill.

Per parlar de l'OpenOffice, van emprar un slideshare.

El novè grup ens va parlar sobre la Blogosfera, és a dir, els Blocs. Són una eina cada vegada més emprada, no només en el camp educatiu, sinó en molts altres camps. Faciliten la relació família – escola, ja que fan partícips a les famílies del procés d’Ensenyament – Aprenentatge dels alumnes.

Considero que aquest recurs sí que es troba força present a les escoles ja que cada vegada trobem més aules o centres que utilitzen blocs.

El desè i últim grup ens va parlar sobre la realització d’activitats mitjançant la PDI. Ens van parlar de diversos recursos mitjançant la PDI per ensenyar als alumnes llengües com català, castellà i anglès. Aquest recurs permetia subratllar el text, resoldre exercicis,...

Ens van parlar, per tant, d’un altre recurs per emprar amb la PDI per millorar l’aprenentatge dels alumnes. Us adjunto el GoogleDocs realitzat per nosaltres com a valoració de les activitats.

Com a valoració global, considero que totes les exposicions han estat molt beneficioses per mi ja que totes i cada una m’han aportat coneixements que desconeixia i he après moltes eines i recursos per a emprar en un futur com a mestra.

dijous, 29 de desembre de 2011

Per què integrar les TIC a les aules?

L’era Internet exigeix canvis en el món educatiu. Els professionals de l’educació tenen múltiples raons per aprofitar les noves possibilitats que proporcionen les TIC per a impulsar aquest canvi cap a un nou paradigma educatiu més personalitzat i centrat en l’activitat dels estudiants.
A més a més de la necessària alfabetització digital dels alumnes i de l’aprofitament de les TIC per a la millora de la productivitat en general, l’alt índex de fracàs escolar i la creixent multiculturalitat de la societat amb el consegüent augment de la diversitat de l’alumnat a les aules, constitueixen poderoses raons per a aprofitar les possibilitats d’innovació metodològica que ofereixen les TIC per a aconseguir una escola més eficaç i inclusiva.
Aquest plantejament està en concordança amb l’escenari reformista que va identificar Aviram (2002) respecte les possibles reaccions dels centres docents per a adaptar-se a les TIC i al nou context cultural.
A continuació, adjunto un breu requadre sobre les 3 grans raons per emprar les TIC a les aules :

Conclusions :
Les TIC són un recurs potencial ja que cada cop estan més desenvolupades i estan més presents dins la nostra societat. L'ús de les TIC pot oferir grans beneficis per als mestres i els alumnes i són un recurs molt beneficiós en el procés d'ensenyament - aprenentatge. Ofereixen molts avantatges, tal i com he citat anteriorment i, per tant, no s'ha de desaprofitar aquesta eina.

Fonts de documentació :

Funcions de les TIC en l’educació

La societat de la informació i les noves tecnologies incideixen de manera significativa en tots els nivells del món educatiu. Les noves generacions van assimilant de manera natural aquesta nova cultura que es va conformant i que per a nosaltres comporta moltes vegades esforços importants de formació, adaptació i de “desaprendre” moltes coses que ara es fan d’una forma diferent o que ja no serveixen.
Les principals funcionalitats de les TIC en els centres estan relacionades amb :
· Alfabetització digital dels alumnes i també mestres i famílies.
· Ús personal de mestres, alumnes,... amb accés a la informació, comunicació, gestió, etc.
· Gestió del centre : secretaria, biblioteca, gestió de la tutoria...
· Ús didàctic per a facilitar els processos d’ensenyament – aprenentatge.
· Comunicació amb les famílies.
· Comunicació amb l’entorn.
· Relació entre mestres de diversos centres per a compartir recursos i experiències.
En el següent quadre es concreten, des d’un altre punt de vista, les principals funcions de les TIC en entorns educatius actuals :

Conclusions : Tal i com he mostrat anteriorment, les TIC formen, cada cop més, part de la vida de tota la societat i, per tant, també de la vida dels alumnes. Les trobem presents cada cop més en el nostre dia a dia i, per tant, cada cop desenvolupen unes funciones més importants en el desenvolupament dels alumnes. Considero que és important tenir en compte aquestes funcions i, com a mestres, cal que les potenciem.

Font de documentació :

Les TIC en l'educació.

He trobat un escrit realitzat per José A Gabelas Barroso, mestre de multimèdia i Comunicació de la UOC, on tracta temes com mites de les TIC.
L'he llegit i el trobo molt interessant.
Us adjunto l'enllaç per si us agradaria llegir sobre alguns mites que es troben avui en dia sobre les TIC. ENLLAÇ.

Experiència TIC durant les pràctiques

He pogut observar com es té en compte les TIC en l’escola Claret, principalment a l’aula de 4t A, en la qual jo he realitzat les pràctiques.
El primer que he pogut observar és que es dóna importància a la competència digital no només a l’assignatura d’informàtica sinó que a gran part de les àrees curriculars es té molt present. Per exemple, un objectiu força important de l’àrea de llengües és que els alumnes aprenguin a cercar informació per Internet i, a més a més, que sàpiguen seleccionar la informació adient i destriar-la d’aquella innecessària.
L’ús de les TAC s’aplica, bàsicament, en la recerca d’informació en projectes que es realitzen a classe. Els alumnes cerquen informació per Internet i després l’analitzen, valoren, entenen i redacten amb les seves pròpies paraules.
Un exemple d’això és la creació, per part dels alumnes, d’un document en el qual els alumnes planificaven un recorregut pel barri per a un projecte amb una altra escola per tal de que aquests poguessin conèixer les principals coses del barri de l’escola. Els alumnes van redactar el contingut de tot el recorregut.
L’ús d’Internet es centra, per tant, en la recerca d’informació i en exercicis d’informàtica i en la pràctica mitjançant recursos com el JClic o la creació de documents amb el Word. Aquest ús està centrat, també, en la producció de continguts per part dels alumnes.
El mestre de l’aula disposa d’un sistema digitalitzat d’avaluació on consten totes les activitats puntuades de classe, els exercicis diaris, els exàmens parcials i les notes finals de cada alumne. Aquest sistema és actualitzat diàriament amb anotacions per part del mestre sobre la feina diària de cada alumne.
Disposa, també, del recurs Dropbox.
Dropbox és un servei d’allotjament d’arxius multiplataforma i permet als usuaris emmagatzemar i sincronitzar arxius en línia i entre ordinadors.
Alguns mestres del claustre han realitzat cursos de formació sobre les TIC per adquirir nous coneixements i per aprendre’n nous recursos. Val a dir, però, que no és un requisit del centre ni una demana de l’equip directiu, sinó que els mestres que ho han realitzat ha sigut per pròpia voluntat i interès.
El tutor de 4t A és un mestre que ha realitzat molts cursos de formació sobre les TIC i domina molt al respecte. És l’encarregar de realitzar la memòria anual i els butlletins mensuals de l’escola. Aquest coneixement es reflecteix en els seus alumnes ja que ell procura transmetre’l el màxim per tal de que ells també ho dominin. És per això que els alumnes tenen un nivell força elevat referent a les noves tecnologies.
La majoria de mestres usen les TIC en les sessions a l’aula, ja sigui des del llibre digital fins a posar vídeos als alumnes, observar i analitzar imatges, etc. Aquest ús és, pràcticament, diari. Es considera, per tant, un recurs troncal per a donar suport al treball educatiu.
L’escola disposa d’una pàgina Web on cada mestre puja documents d’interès per als alumnes, exercicis de reforç d’algunes matèries per a aquells alumnes que les vulguin utilitzar i, com a novetat, aquest any s’ha digitalitzat el butlletí mensual de l’escola per tal d’estalviar paper.
Cada aula disposa d’una pissarra digital, d’un projector, d’un portàtil connectat a la pissarra digital i d’un ordinador pel mestre.
El servei Internet és suficient per a tota l’escola. Durant la meva estada no s’ha detectat cap problema amb el servei.
La ràtio d’ordinadors és 1 : 1 durant les classes d’informàtica. A l’aula, però, els alumnes no disposen de cap ordinador. Només fan servir el portàtil connectat a la pissarra digital quan el mestre els encomana alguna tasca concreta.
El centre disposa, per aula, d’una pissarra digital i d’altres equipaments específics com són un radiocasset i una aula de música.

dimecres, 28 de desembre de 2011

Les comunitats virtuals d'aprenentatge

Les CV poden generar connexions més fortes lligades a objectius concrets, i això dóna lloc a comunitats virtuals d’aprenentatge, o CVA, on el motiu principal de la seva existència passa de ser un intercanvi i una intercomunicació a ser un aprenentatge i un desenvolupament personal i professional. Es tracta de situar la proposta al servei de l’aprenentatge, de la formació i del intercanvi creatiu.
L’objectiu és aconseguir que els avenços tecnològics que fan possible la virtualitat, la comunicació multidireccional, els intercanvis i l’enriquiment de l’experiència professional, puguin integrar-se a la generació de nous ambients i experiències en l’àmbit de l’educació i que estiguin, per tant, al servei de la comunitat. Les CV, per tant, també tenen conseqüències per a l’escola i per l’àmbit educatiu.
Les CVA s’identifiquen com a conjunt de persones o d’institucions connectades a través de l’Internet que tenen com a objectiu un determinat contingut o àrea d’aprenentatge.
Les CVA basades en l’aula, en les escoles o en el territori poden utilitzar les TIC com a instrument per a promoure la comunicació i les relacions entre els seus membres o per a promoure l’aprenentatge.
Les característiques de les CVA dependrà de la proposta pedagògica i del model d’intervenció emprat, ja que la incorporació d’un desenvolupament tecnològic no garantitza nous processos d’aprenentatge.
Les CVA, per tant, poden ser de moltes tipologies en funció de la naturalesa i de les característiques del contingut.
La construcció de CVA implica considerar tres elements :
· El model d’intervenció educativa escollit.
· El tipus de comunitat virtual
· Les característiques de l’ambient d’aprenentatge.
L’estructura i el funcionament de les CVA ha de satisfer una sèries de condicions :
· Els fins han de ser compartits entre els seus membres.
· Els resultats han de ser focalitzats i ha d’haver-hi orientació.
· Han de participar per igual tots els membres.
· S’ha de facilitat l’aprenentatge col·laboratiu i el treball en equip.
· S’ha de produir la creació activa de coneixements.
No es pot deixar de tenir present la importància d’aconseguir la participació i cohesió de tots els membres de la CVA.
REFLEXIÓ
No podria explicar del tot el motiu pel qual no s'ha arribat a construir una comunitat virtual d'aprenentatge en l'assignatura que realitzem, però sí que puc dir que en gran part és culpa dels alumnes i no pas del mestre. En moltes ocasions se'ns oferien eines i recursos per a desenvolupar aquesta CVA, però la participació dels alumnes era escassa.
En part, el mestre ens deixava moltes coses a l’aire i no s’acabaven de concretar les activitats que calia anar realitzant.
Val a dir, però, que nosaltres com a alumnes no ens hi hem implicar com caldria per tal de desenvolupar la nostra CVA.
Tot i això, hem construït un bon procés d’ensenyament – aprenentatge, sobretot durant les últimes sessions on s’exposaven els temes treballats i es compartien recursos i eines per a l’ús de les TIC.

Fonts de documentació :